Show simple item record

dc.contributor.authorOkuyucu, Esra Emine
dc.contributor.authorBalcı, Didem Didar
dc.contributor.authorTurhanoğlu, Ayşe
dc.contributor.authorDuman, Taşkın
dc.contributor.authorYılmazer, Serkan
dc.contributor.authorYenin, Jülide Zehar
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:01Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1019-214X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RJMk5qazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1208
dc.description.abstractAmaç: Behçet hastalarında santral sinir sistemi tutulumu iyi bilinmekle beraber periferik sinir sistemi tutulumu henüz netleşmemiştir. Bu çalışmanın amacı Behçet hastalarında elektrofizyolojik inceleme ile subklinik periferik nöropatinin sıklığını ve özelliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, nörolojik olarak semptom ve bulguları olmayan 33 Behçet hastası (23 erkek, 10 kadın) ile yaş ve cinsiyetleri uyumlu 33 sağlıklı gönüllü alındı. Periferik sinir işlevlerini etkileyebilecek diğer etkenleri saptamaya yönelik tetkikleri yapıldı. Çalışmaya katılan tüm hasta ve sağlıklı gönüllülere standart nörografik prosedürler kullanılarak elektrofizyolojik inceleme yapıldı. Sonuçlar Amerikan Diyabet Cemiyeti Diyabetik Nöropati protokolüne göre değerlendirildi. Bulgular: Sinir ileti çalışması 33 hastanın 11’inde (7 erkek, 4 kadın, %33,3) anormaldi. Beş (%15) hastada sensorimotor polinöropati, 4 (%12) hastada sural sensoriyel nöropati, 1 (%3) hastada median ve tibial motor nöropati mevcuttu. Yedi (%21) hastada sural sensöriyel sinir elde edilemedi ve geç F latansı 2 (%6) hastada mevcuttu. Kontrol grubu elektrofizyolojik olarak normaldi ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,0001). Periferik nöropati varlığı ile cinsiyet arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,696) Sonuç: Behçet hastalarında detaylı nörolojik muayene normal olmasına rağmen subklinik nöropati gözlenebilir. Elektrofizyolojik inceleme, bu hastalarda subklinik periferik nöropatinin tespitinde faydalı bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractBackground and Design: Central nervous system involvement is well known in patients with Behcet&amp;#8217;s disease but studies evaluating peripheral nervous system is not usual. The aim of this study is to evaluate the frequency and characteristics of subclinical neuropathy in patients with Behcet&amp;#8217;s disease. Material and Method: Thirty three Behcet&amp;#8217;s disease patients (23 male, 10 women) with no evident neurological sign and symptom and 33 healthy volunteers were enrolled to the study. To exclude the other causes of peripheral neuropathy, some laboratory investigations were made. Electrophysiological studies of peripheral nerves were performed to all patients and healthy volunteers. The results were assessed according to the American Diabetes Association Diabetic Neuropathy Protocol. Results: Nerve conduction studies were abnormal in 11 of 33 patients (7 men, 4 women; 33.3%). Five patients (15%) had sensorymotor polyneuropathy, 4 (12%) has sural sensory polyneuropathy, 1 (3%) had median and tibial motor neuropathy. Sural nerve were unobtainable in 7 (21%) patients. 2 patients (6%) had prolonged F latency. Control group were normal electrophysiologically and the difference was statistically important (p&lt;0.0001). There was no correlation between peripheral neuropathy and gender (p=0.696). Conclusion: Despite the detailed neurological examination, subclinical peripheral neuropathy can be seen in patients with Beh&ccedil;et&amp;#8217;s disease. Electrophysiological studies are useful for the early detection of peripheral neuropathy in these patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.titleBehçet hastalığında subklinik periferik nöropatien_US
dc.title.alternativeSubclinical peripheral neuropathy in Behcet’s diseaseen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record