Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Taylan
dc.contributor.authorBozkurt, Sarper Ahmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:12Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:12Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0Rrek56QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1256
dc.description.abstractThis study was conducted to observe the effect of essantial oils and/or humic acids in broilers reared farm condition (without suitable techical equipment) during summer season. A total of two hundred male chicks broilers (Ross-308) aged one day were weighed and randomly allocated to five treatment groups each containing 40 chicks. Each grop was divided into four replicate. Chicks were assigned to the basal diet (CON) and the basal diet supplemented with 250 ppm antibiotic (ANTI), 1000 ppm essential oils (EO), 1500 ppm humic acids (H) and combination of same levels of EO plus humic acids (EO+H) diet until 42 days of age, respectively. The colony forming units (CFU) of Escherichia coli in the digesta of birds fed either the diet supplemented antibiotic and the diet supplemented with essential oils and/or humic acids were significantly lower than in those given control. However, inclusion of essential oil and/or humic acids increased the CFU of Lactobacilli compare to those antibiotic supplementing. Antibody titres against Newcastle Disease Virus (NDV) were tending to numerically increase in all supplemental diets. At the end of the experiment, essential oils and/or humic acids did not show favorable effect in animal performance. Supplements did not alter the carcass traits.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, sıcak yaz aylarında uygun teknik donanım desteğinin olmadığı çiftlik şartlarında beslenen etçi piliç rasyonlarında esansiyel yağ ve/veya humik asit ilavesinin etkilerini gözlemlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada, bir günlük yaşta 200 adet (Roos-308) civciv her birinde 40 civciv bulunacak şekilde rasgele dağıltılarak 5 gruba ayrıldı. Her grup dört tekrar grubundan oluşturuldu. Civcivlere temel diyet (kontrol), temel diyete ilave edilen 250 ppm antibiyotik (ANTI), 1000 ppm esansiyel yağ karışımı (EO), 1500 ppm humik asit (H) ve 1000 ppm esansiyel yağ karışımı +1500 ppm humik asit (EO+H) şeklinde oluşturulan yemler 42 gün süreyle yedirildi. Kontrol grubuna göre tüm katkılı gruplardaki piliçlerin bağırsak içeriğinde, Escherichia coli koloni oluşturma birimi (CFU) önemli derecede azaldı. Bununla birlikte, Lactobacilli koloni oluşturma birimi (CFU) bakımından, antibiyotik tüketen tüketen piliçlerin bağırsak içeriğinde, önemli derecede düşüş gözlenirken; esansiyel yağ ve/veya humik asit tüketen gruplarla kontrol grubu arasında bir farklılık gözlenmedi. Newcastle Virusuna (NDV) karşı antikor titresi, katkılı gruplarda kontrole göre artma eğilimi gösterdi. Araştırma sonunda esansiyel yağ ve/veya humik asit ilavesi hayvansal performans ve karkas özellikleri bakımından olumlu bir etki yapmadı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleEffect of dietary essential oils and /or humic acids on broiler performance, microbial population of intestinal content and antibody titres in the summer seasonen_US
dc.title.alternativeEtçi piliçlerde esansiyel yağlar ve/veya humatin yaz sezonunda performans, ince bağırsak mikrobiyel populasyonu ve antikor titreleri üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage185en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record