Show simple item record

dc.contributor.authorDoğru Hüzmeli, Esra
dc.contributor.authorYılmaz, Atilla
dc.date.accessioned2019-06-28T12:40:41Z
dc.date.available2019-06-28T12:40:41Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDoğru Hüzmeli, E., & Yılmaz, A. (2018). Effect of Deep Brain Stimulation on Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease. Turkish Journal of Neurology/Turk Noroloji Dergisi, 24(3).en_US
dc.identifier.issn1309-2545
dc.identifier.issn1301-062X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tnd.49260
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/133
dc.description.abstractObjective: To investigate the effect of deep brain stimulation (DBS) on quality of life (QOL) in patients with Parkinson’s disease (PD). Materials and Methods: The study included 19 patients with idiopathic PD who underwent DBS surgery at Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Neurosurgery Department. Patient characteristics, duration of disease, and the dominant hand of each patient were noted from the patients’ clinical records. The QOL of the patients was assessed using the RAND 36-Item Health Survey 1.0 (RAND-36) and the symptoms of PD were evaluated using the Unified PD Rating Scale (UPDRS), which was administered preoperatively when the medication was on (within one week prior to surgery) and postoperatively when the medication and stimulation were on (2 months after the surgery; range, 55-65 days). Results: The study included 19 patients with PD, comprising 12 (63.2%) men and 7 (36.8%) women with a mean age of 52.07±9.89 (range, 38-72) years. The mean duration of disease was 6.60±5.92 years. A sex-based analysis of the RAND-36 scores indicated that there was a significant difference between the pre- and postoperative scores of the female patients for bodily pain (p=0.028) and between the pre- and postoperative scores of the male patients for emotional well-being (p=0.032). However, no significant difference was found between the pre- and postoperative scores of other subcategories in both sexes (p>0.05). On the other hand, postoperative UPDRS scores decreased compared with preoperative scores in all patients. Conclusion: This study is the first region-wide prospective study to investigate the effects of subthalamic nucleus (STN)-DBS in patients with PD for our region. The results indicated that STN-DBS surgery had a positive effect on the QOL in patients with PD.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışma, derin beyin stimülasyonunun (DBS) Parkinson hastalığı (PH) tanılı bireylerde yaşam kalitesine etkisini bulmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ilaca dirençli idiyopatik PH tanısıyla subtalamik nükleus bölgesine DBS cerrahisi uygulanmış 19 birey dahil edildi. Demografik bilgiler hasta kayıtlarından toplandı. Değerlendirme cerrahi öncesi (cerrahi öncesi 1 hafta içinde) ve cerrahiden 2 ay sonra (55-65 gün arası) olmak üzere iki kez yapıldı. Değerlendirmede, yaşam kalitesi RAND 36-Item Health Survey 1.0 (RAND-36) ile PH’ye özgü semptomlar ise Birleşik PH Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 12’si erkek 7’si kadın 19 hastanın yaş ortalaması 52,07 yıl (38-72 yıl arasında) ortalama hastalık süresi ise 6,60 yıldı. Kadın olguların RAND-36 değerlendirmesinin vücut ağrısı parametresinin medyan sonuçları cerrahi öncesi 33 (minimum-maksimum=0-80), cerrahi sonrası ise 90 (minimum-maksimum=23-100) olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu (p=0,028). Erkek olguların duygu durum iyilik hali parametrelerinin medyan sonuçlarının ise cerrahi öncesi 72 iken (minimum-maksimum=48-96), cerrahi sonrası 64 (minimum-maksimum=48-88) olduğu ve aradaki farkın yine anlamlı olduğu tespit edildi (p=0,032). Her iki cinsiyet grubunun ameliyat öncesi ve sonrası diğer değerlendirme parametrelerinin sonuçlarının arasında ise anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi (p>0,05). Bununla birlikte Birleşik PH Derecelendirme Ölçeği motor parametreleri ortalamasında cerrahi sonrası düşüş saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamız; bölgemizde STN-DBS cerrahisinin PH üzerindeki etkisinin araştırıldığı ilk kapsamlı çalışma olup, elde ettiğimiz sonuçlara göre STN-DBS cerrahisinin özellikle kadın olgularda yaşam kalitesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkiye sebep olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk Nöroloji Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.4274/tnd.49260en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeep Brain Stimulationen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.subjectParkinson’s Diseaseen_US
dc.subjectDerin Beyin Stimülasyonuen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectParkinson Hastalığıen_US
dc.titleEffect of deep brain stimulation on quality of life in patients with parkinson’s diseaseen_US
dc.title.alternativeParkinsonlu hastalarda derin beyin stimülasyonunun yaşam kalitesine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Nöroloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentTayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage264en_US
dc.identifier.endpage268en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record