Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Hülya
dc.contributor.authorAktaş, Ayşe
dc.contributor.authorErol, Tansel
dc.contributor.authorYapar, Ali Fuat
dc.contributor.authorAydın, Mehmet
dc.contributor.authorSavaş, Nazan
dc.contributor.authorYalçın, Fatih
dc.contributor.authorMüderrisoğlu, Haldun
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:40Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-8723
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBM05URXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1385
dc.description.abstractTo evaluate longitudinal function of ischemic and nonischemic myocardial tissue detected by Tc-99m MIBI single photon emission computed tomography (SPECT) prior to coronary revascularization in patients with stable angina pectoris. Methods: We studied 24 consecutive patients (mean age 62±9 years; 5 women) with stable angina pectoris. All patients underwent myocardial perfusion SPECT. Tissue Doppler imaging (TDI) was performed to detect myocardial systolic velocities of anterior, inferior, septum and lateral walls at rest and peak dobutamine stress. Results: A total of 96 segments were visualized with SPECT study. Maximum mean septal, lateral, anterior and inferior TDI systolic velocities were similar in ischemic and nonischemic segments (6.73±1.04 cm/sec, 6.93±1.34 cm/sec, respectively) at rest. At peak stress, maximum mean TDI systolic velocities were lower in the 37 ischemic segments (11.00±2.03 cm/sec) than 59 nonischemic segments (13.76±1.97cm/sec, p < 0.001). Because we detected ischemia in whole group using both diagnostic tests, coronary angiography was decided. Critical coronary artery stenosis related to ischemic segments was detected and coronary revascularization decided. Conclusion: TDI with dobutamine stress can be used in patients with stable angina pectoris. In this study, we observed that quantitative data by TDI associated with SPECT showed an agreement for coronary revascularization.en_US
dc.description.abstractKoroner revaskülarizasyon öncesi stabil anjina pektorisli hastalarda Tc-99m MIBI SPECT ile saptanan iskemik ve normal miyokardiyal dokunun longitüdinal fonksiyonunu değerlendirmektir. Yöntemler: Stabil anjina pektoris’li 24 ardışık hasta çalışmaya dahil edildi (ortalama yaş 62±9 yıl; 5 kadın). Tüm hastalara miyokardiyal perfüzyon SPECT sintigrafisi yapıldı. İstirahatta ve zirve dobutamin streste ön, alt, septum ve yan duvarların doku Doppler görüntüleme (DDG) ile miyokardiyal sistolik hızları tespit edildi. Bulgular: SPECT çalışmasında toplam 96 segment görüntülendi. İstirahatta ortalama en yüksek septal, yan, ön ve aşağı duvar DDG sistolik hızları iskemik olan ve iskemik olmayan segmentlerde benzerdi (sırasıyla 6.73±1.04 cm/sn, 6.93±1.34 cm/sn). Zirve streste, ortalama en yüksek DDG sistolik hızları 37 iskemik segmentte (11.00±2.03 cm/sn), 59 iskemik olmayan segmente (13.76±1.97cm/sn, p < 0.001) göre daha düşüktü. Her iki tanı testi ile tüm hasta grubunda iskemi tespit etmemiz nedeniyle tüm vakalara koroner anjiografi uygulandı ve iskemik segmentlerle ilişkili kritik koroner arter darlıkları saptandı. Sonuç: Anlamlı koroner arter darlıkların saptanmasında DDG yöntemi SPECT ile uyumlu olarak ek bilgi sağlayabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleMyocardial perfusion SPECT and dobutamine stress tissue Doppler imaging in evaluation of patients with stable angina pectorisen_US
dc.title.alternativeStabil anjina pektoris’li hastaların değerlendirilmesinde dobutamin stres doku Doppler görüntüleme ve miyokardiyal perfüzyon SPECTen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAnadolu Kardiyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage334en_US
dc.identifier.endpage339en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record