Show simple item record

dc.contributor.authorÇakıcı, Hüsamettin
dc.contributor.authorHapa, Onur
dc.contributor.authorGideroğlu, Kaan
dc.contributor.authorÖzturan, Kutay
dc.contributor.authorGüven, Melih
dc.contributor.authorYüksel, Halil Yalçın
dc.contributor.authorYılmaz, Fahri
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:07Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:07Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1305-8282
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk9EUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1651
dc.description.abstractObjectives: In this study we evaluated the effects of montelukast, a leukotriene-receptor antagonist, on fracture healing, and investigated the hypothesis that enhanced fracture healing would be observed with montelukast in a rat tibia fracture model. Materials and methods: Sixty adult (6 months old) female Wistar albino rats (mean weight 220 g, range 210-270 g) were randomly divided into two groups: a montelukast group (n=30) and a control group (n=30). Closed tibia fractures were created and fixed by intramedullary Kirschner wire. The rats were sacrificed three and six weeks after the fractures. Radiological and histological evaluations were performed, and bone mineral density was measured. Results: Three rats died in the montelukast group, whereas only one died in the control group during the study. Initial weight and weight gain at the 3rd a nd 6 th weeks were not significantly different between the groups (p>0.05). Bone mineral densities in the control and study groups were 0.13±0.009 gr/cm2, and 0.13±0.01 gr/cm2 a t w eek t hree and 0.16±0.02 gr/cm2, and 0.13±0.01 gr/cm2 at week six, respectively. Histopathological scores in the control and study groups were 3.42±0.6, and 3.0±0.0 at week three and 3.5±0.5, and 3.4±0.8 at week six, respectively. Radiological scores in the control and study groups were 1.19±0.6, and 1.0±0.6 at week three and 3.0±0.8, and 2.9±0.9 at week six, respectively. There were no significant differences between the two groups in any parameters evaluated at either time interval (p>0.05). Conclusion: Our study failed to show a possible positive effect of leukotriene receptor inhibition on fracture healing at the 3rd and 6th postoperative weeks.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada lökotrien reseptör antagonisti montelukastın kırık iyileşmesi üzerine olan etkileri incelendi ve sıçan tibia kırık modelinde montelukastla artmış kırık iyileşmesi görülebileceği hipotezi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Altmış erişkin (6 aylık) dişi Wistar albino cinsi sıçan (ortalama ağırlıkları 220 g, dağılım 210-270 g) rastgele şekilde iki gruba ayrıldı: montelukast grubu (n=30) ve kontrol grubu (n=30). Kapalı tibia kırığı oluşturuldu ve intramedüller Kirschner teliyle fikse edildi. Kırıktan üç ve altı hafta sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Radyolojik ve histolojik değerlendirmeler yapıldı ve kemik mineral yoğunlukları ölçüldü. Bulgular: Çalışma sırasında montelukast grubunda üç, kontrol grubunda ise yalnızca bir sıçan öldü. Gruplar arasında hayvanların başlangıç, 3. hafta ve 6. haftadaki ağırlıkları açısından istatistiksel bir fark bulunmadı (p>0.05). Kemik mineral yoğunluğu kontrol ve çalışma grubunda sırasıyla 3. haftada 0.13±0.009 g/cm2 ve 0.13±0.01 g/cm2, 6. haftada ise 0.16±0.02 g/cm2 v e 0 .13±0.01 g /cm2 olarak bulundu. Histopatolojik skor kontrol ve çalışma gruplarında sırasıyla 3. haftada 3.42±0.6 ve 3.0±0.0, 6. haftada ise 3.5±0.5 ve 3.4±0.8 olarak bulundu. Radyolojik skor kontrol ve çalışma gruplarında sırasıyla 3. haftada 1.19±0.6 ve 1.0±0.6, 6. haftada ise 3.0±0.8 ve 2.9±0.9 olarak bulundu. Değerlendirilen hiçbir parametre açısından her iki zaman aralığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Bizim çalışmamızda lökotrien reseptör antagonistinin 3. ve 6. haftalarda kırık iyileşmesine olumlu etkisi olmadığı görüldü.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.titleThe effects of leukotriene receptor antagonist montelukast on histological, radiological and densitometric parameters of fracture healingen_US
dc.title.alternativeLökotrien reseptör antagonisti montelukastın kırık iyileşmesi üzerindeki histolojik, radyolojik ve dansitometrik parametrelerin etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record