Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Özer
dc.contributor.authorYıldız, Mehtap
dc.contributor.authorÇağlayan, Hakan Salim
dc.date.accessioned2019-07-16T15:55:08Z
dc.date.available2019-07-16T15:55:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVek9USXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1985
dc.description.abstractBu araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında uygulamaya giren ortaöğretim beden eğitimi dersi yeni öğretim programını öğretmen görüşleriyle değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırma grubunu, Ankara (n=3), Erzurum (n=3), Eskişehir (n=2), Konya (n=5), Malatya (n=2) ve Trabzon (n=2) illerinde resmî ortaöğretim okullarında görev yapan 12'si erkek, 5'i kadın toplam 17 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, nitel araştırmanın içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının teoride kalmaması ve uygulamadaki problemlerin giderilmesi adına, yapılandırmacı yaklaşım modeli ile hazırlanan öğretim programının felsefesinin hizmet içi eğitim kursları ve seminerler yoluyla ortaöğretimde görev yapan tüm beden eğitimi öğretmenlerine aktarılması gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this research was carried out on the purpose of evaluate new secondary school physical education curriculum which was started to implement in 2010-2011 academic year. Patterns, a qualitative research with standardized open ended interview method was used. The data were collected through interview form developed by the researchers. The research group, Ankara (n = 3), Erzurum (n = 3), Eskişehir (n = 2), Konya (n = 5), Malatya (n = 2) and Trabzon (n = 2) the official secondary schools working in the provinces of 12 male and 5 female physical education teacher, has created a total of 17. The data, was evaluated qualitative research content analysis method. As a result, Secondary Physical Education Curriculum rid of the problems in theory and practice dispensed prepared by constructivism model curriculum philosophy on behalf of the inservice training courses and seminars and concluded that the transfer of all physical education teachers working in secondary education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.titleOrtaöğretim beden eğitimi dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the secondary school physical education lesson new curriculum's with teacher viewsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage253en_US
dc.identifier.endpage269en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record