Show simple item record

dc.contributor.authorGözüaçık, Celalettin
dc.contributor.authorYiğit, Abdurrahman
dc.date.accessioned2019-07-16T15:55:21Z
dc.date.available2019-07-16T15:55:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-9036
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjeE16SXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2041
dc.description.abstractGüneydo ğu Anadolu Bölgesi’nde 2007-2009 yıllarında farklı ekosistemlerde bulunan 25 tarlada ve 10 bu ğday çeşidinde yürütülen bu çalışma ile nimf+yeni nesil Süne ergini (YNSE) yo ğunluklarının (ortalama 10 atrap) ekmeklik Bezostia, Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Dariel, Gönen 98, Nurkent ve makarnalık Cosmidor, F ırat 93, Svevo ve Sarıçanak bu ğday çe şitlerinde zeleny sedimantasyon (ZS), beklemeli zeleny sedimantasyon (BZS) (ml) ve glüten indeks (%) (G İ) de ğerlerine olan etkileri ara ştırılmıştır. Çalışmada ekmeklik buğ day çe şitlerinde 3.2-70.0 nimf+YNSE /10 atrap yo ğunluklarının şahite (Süne emgisiz) oranla ZS de ğ erini %4.8-50.8; BZS değerini %8.2-86.8 ve Gİ de ğeri de %1.3-60.0 oranlarında azalttığı ortaya konmu ştur. Makarnalık buğ day çe şitlerinde ise 3.1-71.5 nimf+YNSE /10 atrap yo ğunluklarının şahite (Süne emgisiz) oranla ZS de ğerini %8.9-25.0; BZS de ğ erini %16.0-65.4 ve Gİ de ğeri de %9.8-58.9 oranlarında azaltmıştır. Çalışma sonuçları na göre, kalite parametreleri esas alındığında bu ğday çe şitlerinin Süne zararından farklı oranlarda etkilendiğ i görülmü ş; Süne’den daha az etkilenen bu ğday çe şidi, Ceyhan 99’un bu böce ğin sorun olarak görüldü ğü alanlarda yetiştirilmesinin uygun olaca ğı kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractAbstract: In this study, it was investigated the effects of nymph+ New Generation Sunpest Adult (NGSA) densities (mean 10 net) on zeleny sedimentation (ZS), modified zeleny sedimentation (MZS) and gluten index values (GI) on Bezostia, Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Dariel, Gönen 98, Nurkent which were bread wheat, and Cosmidor, F ırat 93, Svevo and Sarıçanak, which were durum wheat at the 25 field in different ecosystems in Southeast Anatolia during 2007-2008. On the bread wheat varieties, it was shown that 3.2-70.0 nymph+NGSA/10 net densities reduced ZS value to 4.8-50.8%, MZS value to 8.2-86.8 % and GI value to 1.3- 60.0% and on the durum wheat varieties, 3.1-71.5 nymph+NGSA/10 net densities reduced ZS value to 8.9-25.0%, MZS value to 16.0-65.4% and GI value to 1.3-60.0 %. In conclusion, regarding the quality parameters, it was revealed that wheat varieties were affected differently by Sunnpest damage. Therefore, it would be more suitable to cultivate the wheat variety, Ceyhan 99that less affected by Sunnpest damage in the areas, where the pest was a severe problem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleSüne, eurygaster integriceps put. zararının bazı buğday çeşitlerinde kalite özelliklerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of sunnpest, eurygaster integriceps put. damage to quality proporties on some wheat varietiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage168en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record