Show simple item record

dc.contributor.authorKoca, İrfan
dc.contributor.authorGöğebakan, Bülent
dc.contributor.authorIğci, Yusuf Ziya
dc.contributor.authorIşık, Mustafa
dc.contributor.authorBoyacı, Ahmet
dc.contributor.authorTutoğlu, Ahmet
dc.contributor.authorGeyik, Esra
dc.contributor.authorIğci, Mehri
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:17Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1309-4025
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMk56STNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2214
dc.description.abstractAmaç: Yüksek osteopontin (OPN) seviyelerinin kemik rezorpsiyonu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Osteoporozda (OP) anabolik etki amacıyla uygulanan parathormonun, OPN düzeylerinde düşmeye neden olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı OP tedavisi için antirezorptif tedavi alan hastalarda OPN düzeylerinin değerlendirilmesidir. Materyal ve metot: Çalışmamıza, 45-70 yaş arası, en az bir yıldır menopoza girmiş, OP tanısı alan 90 kadın hasta ve 80 sağlıklı kadın gönüllü dahil edildi. OP hastaları antirezorptif kullanan (60 hasta;15 bifosfonat, 15 kalsitonin, 15 raloksifen, 15 strontium ranelate kullanan hasta) ve kullanmayanlar (30 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalara KMY ölçümü, DEXA (Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri) yöntemi ile yapıldı. Plazma OPN konsantrasyonu enzyme-link immunosorbent assay (ELISA) methodu kullanılarak hesaplandı. Bulgular: Antirezorptif kullanan OP grubunda OPN düzeyleri, antirezorptif almayan OP grubuna ve OP olmayan sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü (sırasıyla p<0.001 ve p=0.008). OP olmayan sağlıklı kontrollerle ilaç kullanmayan OP grubunun OPN değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Sonuçlarımızın, antirezorptif tedavinin OPN seviyelerinde düşmeye neden olduğunu göstermesi, bize OPN'nin, antirezorptif tedavinin takibinde bir biomarker olarak kullanılabileceğini düşündürdü.en_US
dc.description.abstractBackground: An association between increased OPN levels and lowered bone mineral density (BMD) with increased bone turnover markers was established. The aim of this study is to evaluate the levels of OPN in OP patients who receive antiresorptive treatment (ART). Methods: Ninety female OP patients in the post-menopausal period for at least a year in the age range of 45 - 70 years and 80 healthy female volunteers were included in the study. OP patients were divided into 2 subgroups as ART-receiving (60 patients; bisphosphonate (15), calcitonin (15), raloxifene (15), strontium ranelate (15) and ART non-receiving (30 patients). Bone mineral density was analyzed using the dual energy X-ray absorptiometry method. The plasma OPN concentration was calculated using the enzyme-link immunosorbent assay method. Result s : OPN levels were significantly lower in antiresorptive-receiving OP patients compared to OP patients who did not receive ART and compared to the control group (p&lt;0.001 and p=0.008 respectively). There was no meaningful difference in terms of the OPN values between the controls and OP patients who did not receive ART (p&gt;0.05). Conclusions: Lowered OPN levels in ART-receiving OP patients suggest that OPN could be used as a biomarker in ART follow-up in OP.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleThe effect of antiresorptive treatment on osteopontin values in osteoporosisen_US
dc.title.alternativeOsteoporozda antirezorptif tedavinin osteopontin değerleri üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage184en_US
dc.identifier.endpage191en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record