Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Mehmet Ferit
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:19Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1017-8422
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNU16QTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2244
dc.description.abstractGirişimcilik ekonomik büyüme ve gelişme, istihdam, rekabet ve sosyal refah alanlarında çok önemli roller oynamaktadır. Bu çalışmanın amaçları (I) veteriner fakültesi öğrencilerinin girişimcilik potansiyel ve eğilimlerinin girişimcilik skoru (GS) yardımıyla belirlenmesi ve (II) GS ile öğrencilerin sosyoekonomik ve demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Veriler, Hatay ili Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri arasından rastgele seçilen 201 öğrenciden bir anket vasıtasıyla temin edilmiştir. Bu çalışmada ortalama girişimcilik skoru 25.93±5.11 (min:9, max:36) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %64’ünün kendi işini kurma düşüncesinde olduğu belirlenmiştir. Kendi işini kurmak isteyen öğrenciler, kurmak istemeyenlere göre istatistiksel düzeyde anlamlı daha yüksek bir girişimcilik skoruna sahiptir (p<0.01). Öğrencilerin aile gelir düzeyi ile GS arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). Bununla beraber, incelenen diğer sosyoekonomik ve demografik özellikler (cinsiyet, yaş, aile nüfusu, anne ve babanın eğitim düzeyi ve mesleki durumu) ile GS arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin çoğunluğuna göre, kendi işini kurma kararı üzerinde “bağımsızlık ve yüksek kazanç sağlama” pozitif rol oynarken, “deneyimsizlik ve potansiyel riskler” negatif rol oynamaktadır. Öğrenciler arasında girişimcilerin sayısını artırmak için girişimcilik ders ve kurslarına veteriner fakültelerinin eğitim-öğretim programlarında yer verilmelidir. Ayrıca, girişimcilikle ilgili düzenlenecek bilimsel ve sosyal aktivitelerin veteriner fakültesi öğrencileri ve akademisyenler için oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar bu çalışma öğrencilerin girişimcilik niyetleri hakkında yeni bilgiler ortaya koysa da, kamu ve özel sektörde çalışan veteriner hekimlere yönelik ulusal ölçekte kapsamlı çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractEntrepreneurship plays crucial roles in the fields of economic growth and development, employment, competitiveness, and social welfare. The aims of the study were (I) to determine entrepreneurial potential and inclination of veterinary medicine students by means of entrepreneurship score (ES), and (II) to investigate the relationships between ES and socio-economic and demographic characteristics of the students. Data were gathered through a questionnaire completed by a total of 201 randomly selected students from Mustafa Kemal University Faculty of Veterinary Medicine, Hatay, Turkey. In the present study, the mean of the ES was found to be 25.93&plusmn;5.11 (min: 9; max: 36). It was determined that sixty-four of the students intent to starting their own business. Students who want to start their own business had statistically significant higher ES when compared with the others who don’t want to start a business (p&lt;0.01). Income level of the students’ family was significantly positively correlated with ES (p&lt;0.05). However, there were no statistically significant relationships between other socioeconomic and demographic characteristics examined (gender, age, family size, level of education and occupational status of the mother and father) and ES (p&gt;0.05). According to majority of the students, “independence and achieve high gain” play positive role and “inexperience and potential risks” play negative role in deciding to start their own business. In order to increase number of entrepreneur among the students, entrepreneurship lectures and courses should be included in the current curricula of the veterinary faculties. Furthermore, it is thought that scientific and social activities related to entrepreneurship could be quite useful for veterinary medicine students and academicians. Although the present study provides novel information about students’ entrepreneurial inclination, further comprehensive studies at the national level are needed for veterinarians who are working in private and public sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleVeteriner fakültesi öğrencilerinin girişimcilik potansiyel ve eğilimlerinin analizi : Mustafa Kemal Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeThe analysis of the entrepreneurial potential and inclination of veterinary medical students : a case study of Mustafa Kemal Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record