Show simple item record

dc.contributor.authorTambağ, Hatice
dc.contributor.authorKahraman, Yelda
dc.contributor.authorŞahpolat, Musa
dc.contributor.authorCan, Rana
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:24Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1305-9319
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnM01ESTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2296
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin iş doyumunu etkileyen faktörleri karşılaştırmalı olarak incelemek, doyumu azaltan etkenleri belirlemek ve doyumu artırabilecek önerilerde bulunmaktır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 174 hemşire ile yapılmıştır. Veriler, tanıtıcı bilgi formu, çalışma ortamı ölçeği (ÇOÖ) ve Minnesota iş doyumu ölçeği (MİDÖ) ile toplandı. Bulgular: Hemşirelerin MİDÖ puan ortalaması 64.24±11.00 ve ÇOÖ toplam puan ortalaması 88.52 ±11.66 olarak bulundu. Kadınların, ÇOÖ toplam puanı (t=0.979 p=0.020), çalışan korkuları (t=0.196 p=0.042) ve kalite yönetimi (t=0.451 p=0.042) alt ölçek puan ortalamalarının, erkeklere göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı saptandı. Sonuç: Bu çalışmaya katılan hemşirelerin, iş doyumlarının, orta düzeyde olduğu ve çalışma ortamlarını olumlu değerlendirdikleri; kadın cinsiyet olma, çalıştığı birimden memnun olma, sosyoekonomik düzeyin yüksek olması ve diğer sağlık personeli ile sorun yaşamamış olma iş doyumunu etkileyen olumlu faktörler olarak belirlendi.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study to investigate comparison influencing the factors job satisfaction in nurses’, determine reduce the satisfaction factors and recommendations to increase satisfaction. Material and Methods: This descriptive study was conducted in the Mustafa Kemal University Faculty of Medicine and Research Hospital in working who agreed to participate with 174 nurses. Data were collected by personal information questionnaire, Minnesota Job Satisfaction Scale (MJSS) and Work Environment Scale (WES). Results: Nurses’ MJSS mean score is determined as 64.24±11.00 and WES total mean score is 88.52±11.66. WES total score (t=0.979; p=0.020), worker fears (t=0.196; p=0.042) and quality management (t=0.451; p=0.042) sub-scale scores of females were higher than males and significant. Conclusion: In this study participating nurses’, job satisfaction is medium level and they evaluate positive their work environment; being female gender, being satisfied with the working department, higher socioeconomic status and having experienced any problems with other health professionals were determined as positive factors influencing job satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleHemşirelerin çalışma ortamlarının iş doyumu üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the work environment on job satisfaction among nursesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBakırköy Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record