Show simple item record

dc.contributor.authorSağkan Öztürk, Aliye
dc.contributor.authorAytekin, İsmail
dc.contributor.authorÖzsoy, Şule Yurdagül
dc.contributor.authorÖztürk, Oktay Hasan
dc.contributor.authorAltuğ, Nuri
dc.contributor.authorYılmaz, Nigar
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:26Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-829X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMk16STFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2325
dc.description.abstractAmaç: Diabetes mellitus (DM) önemli bir halk sağlığı problemidir ve tedavisinde insulin terapisinin yanısıra bitkisel ve sentetik ilaçlar verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, streptozotocin (STZ) ile indüklenen diyabetli sıçanlarda histopatolojik ve biyokimyasal metotlar kullanılarak CAPE'nin tedavi edici etkilerini değerlendirmektir.Metod: 22 yetişkin erkek Wistar Albino ırkı sıçan 3 gruba ayrıldı: kontrol grubu (n=8), diyabetik grup (n=6) ve diyabetik+CAPE grubu (n=8). 2 gruba periton içi (ip) 50 mg/kg STZ enjekte edilerek DM uyarıldı. Üç gün sonra poliüri ve polidipsi belirtileri ile kan glikoz seviyeleri 270 mg/dl ya da daha yüksek olan sıçanlar diyabetik olarak kabul edildi. Diyabetik+CAPE grubuna tedavi için CAPE 60 gün boyunca 10 µmol/kg dozunda ip olarak uygulandı.Bulgular: Karaciğer malondialdehit (MDA) seviyeleri diyabetik grupta önemli derecede yüksekti. Yüksek karaciğer MDA seviyesi, yüksek alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) enzim seviyeleri tarafından desteklendi. Böbrek dokusundaki MDA seviyesinin diğer gruplar ile arasında önemli bir farklılık yoktu ve süperoksit dismutaz (SOD) seviyeleri CAPE grubunda artmıştı. İlave olarak kan üre nitrojen (BUN) ve kreatinin düzeyleri serum örneklerinde sabit kaldı. Deneyin sonunda pankreas dokusunda MDA seviyeleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında deneme gruplarında düşüktü. Böbrek, karaciğer ve pankreas dokularının histopatolojik sonuçları, diyabetik grupla karşılaştırıldığında CAPE grubunda normal histolojik yapıdaydı. Kan glikoz seviyeleri göz önüne alındığında, CAPE ile tedavi edilen grupta, diyabet grubundaki yüksek glikoz seviyeleri ile karşılaştırıldığında kontrol grubuna benzer seviyelerde kan glikozu muhafaza edilmişti. Sonuç: DM'un sebep olduğu oksidatif stres tarafından en çok etkilenen karaciğer dokusudur. Tek seferde STZ enjeksiyonu ile deneme sonunda pankreatik dokuda MDA seviyeleri azaldı. Bu azalma, doku bütünlüğünün bozulmasından kaynaklanan MDA'nın tükenmesi olabilirdi. Sonuç olarak, CAPE'nin oksidatif stresi baskıladığı ve STZ ile uyarılan DM'da kan glikoz düzeylerini düşürdüğü gözlemlendi. Sonuç olarak, DM'da antidiyabetik ilaçlara ilave olarak antioksidan özellikli ilaçları kullanmak faydalı olabilir.en_US
dc.description.abstractObjective: Diabetes mellitus (DM) is a significant health problem and its treatmet has taken herbal and syntetic remedies as well as insulin therapy. The aim of this study was to evaluate the therapeutic effects of caffeic acid phenil ester (CAPE) in rats with streptozotocin (STZ)-induced diabetes using hystopathological and biochemical methods.Methods: 22 adult Wistar Albino strain male rats were divided into three groups: control group (n=8), diabetic group (n=6) and the diabetic+CAPE group (n=8). Two groups were injected intraperitoneally (i.p.) with 50 mg/kg STZ to induce DM. Rats with blood glucose levels of 270 mg/dL or greater and with siagns of polyuria and polydipsia after 3 days were considered to be diabetic. Diabetic+CAPE group was given ip CAPE (10 µmol/kg/during 60 days) for treatment.Results: Liver malondialdehyde (MDA) level was significantly higher in the diabetic group. The higher liver MDA was supported by higher enzyme levels, alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). MDA levels in kidney were not significantly different between groups and superoxide dismutase (SOD) levels were increased in CAPE group. Additionally, blood urea nitrogen (BUN) and creatinine enzyme levels were mostly stable in serum samples. At the end of the experiment, pancreatic tissue MDA in the experimental groups decreased compared with the control group. The kidney, liver and pancreas had almost normal histological structure in the CAPE group when compared to the diabetic group. Considering blood glucose levels, CAPE treatment maintained blood glucose at the same level with controls, compared to diabetic group.Conclusion: Liver tissue might be the most affected by oxidative stress caused DM. A single injection of STZ decreased the level of MDA in pancreatic tissue at the end of experiment. This decrease might be exhausting MDA due to disruption in tissue integrity. Consequently, it was observed that CAPE suppressed oxidative stress and decreased glucose levels in STZ-induced diabetic rats. Thus, it may be useful to use as remedies, the antioxidant properties, in addition to anti-diabetic drugs in DM.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.titleEffects of caffeic acid phenethyl ester on oxidative stress, hystopathology and some biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic ratsen_US
dc.title.alternativeStreptozotocin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda oksidatif stres, histopatolojik ve bazı biyokimyasal parametrelere kafeik asit fenetil esterin etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Biyokimya Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record