Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Mehmet Ferit
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:40Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-6958
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjek56RTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2447
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amaçları, Ankara ilinde farklı ölçeklere göre sınıflandırılmış sığır besi işletmelerinde (SBİ) maliyet unsurlarının oransal dağılımının incelenmesi ve bu işletmelerdeki karlılık oranları ve kısmi verimliliklerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 38 SBİ ile ilgili 2010 yılına ait teknik ve ekonomik veriler bir anket yardımıyla temin edildi. Bulgular: Besi süresi, günlük canlı ağırlık artışı, 1 kg canlı ağırlık artışı için kuru madde cinsinden tüketilen yem miktarı ve kapasite kullanım oranı (KKO) sırasıyla 208 gün, 1049 g/baş, 9.35 kg ve %65 olarak hesaplandı. Besi materyali giderleri, yem maliyetleri, işçilik giderleri, veteriner sağlık harcamaları, pazarlama giderleri, amortismanlar, bakım–onarım giderleri ve diğer giderlerin toplam maliyetler içindeki payları sırasıyla %62.87, %23.53, %4.58, %1.80, %1.39, %1.09, %0.83 ve %3.91 olarak bulundu. SBİ arasında ölçekler itibariyle KKO (P<0.01), işçilik (P<0.05) ve pazarlama giderleri (P<0.05) açısından anlamlı farklılıklar belirlendi. Ortalama mali rantabilite, ekonomik rantabilite, rantabilite faktörü, işçilik kısmi verimliliği ve yem kısmi verimliliği sırasıyla %15.30, %14.41, %11.88, 31.24 kg/ gün karkas ve 0.109 kg karkas olarak hesaplandı. Öneri: İşletmelerde 1 kg canlı ağırlık artışı için kuru madde cinsinden tüketilen yem miktarı azaltılmalı ve karlılığı artırabilmek için özellikle küçük ölçekli SBİ’lerde KKO artırılmalıdır.en_US
dc.description.abstractAim: The aims of the study were to investigate percentage distribution of cost components and to determine profitability ratios and partial productivities in cattle fattening enterprises (CFE) which were selected according to their sizes from Ankara province, Turkey. Materials and Methods: Financial and technical data for the year of 2010 were gathered through a questionnaire completed by a total of 38 CFE selected using the randomly stratified sampling method. Results: Fattening period, daily live–weight gain, feed consumption in terms of dry substances for 1 kg live–weight gain, and capacity utilization rate (CUR) in all CFE were calculated to be 208 days, 1049 g/head, 9.35 kg, and 65%, respectively. The share of fattening material costs, feed costs, labor costs, veterinary health expenditu- res, marketing expenses, depreciation costs, maintenance–repair expenditures, and other expenditures within the total costs were found to be 62.87%, 23.53%, 4.58%, 1.80%, 1.39%, 1.09%, 0.83%, and 3.91%, respectively. There were significant differences among the CFE in respect of CUR (P&lt;0.01), labor costs (P&lt;0.05) and marketing expenses (P&lt;0.05) according to their size. Average financial profitability, economic profitability, profitability factor, partial labor productivity and partial feed productivity in all CFE were calculated to be 15.30%, 14.41%, 11.88%, 31.24 kg/day carcass and 0.109 kg carcass, respectively. Conclusions: Feed consumption in terms of dry substances for 1 kg live–weight gain should be reduced and CUR must be increased to increase the profitability, especially in small scale CFE in Ankara.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleAnkara ili merkez ilçelerindeki sığır besi işletmelerinin ekonomik analizien_US
dc.title.alternativeEconomic analysis of cattle fattening enterprises in central districts of the Ankaraen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record