Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Necati
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:55Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMU56QTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2548
dc.description.abstractBu çalışmada Tarih öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesi ve bu özgüvenin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği programında okuyan her sınıf düzeyinden 134 (70 kız ve 64 erkek) öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplamak amacıyla orijinali Graham vd. (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Timur ve Taşar (2011) tarafından yapılan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Tarih öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine yönelik özgüven düzeyi yüksek çıkmış, tüm alt boyutlar arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmada ayrıca ölçeğin alt boyutları arasında tarih öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen, okudukları sınıf düzeyine göre Teknolojik Pedagojik bilgi ve Teknolojik alan bilgisi alt boyutlarda anlamlı fark bulunmuşturen_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine self-confidence of pre-service history teachers for Technological Pedagogical Content Knowledge. For this purpose, the study was carried out with 134 (70 female and 64 male ) students from each grade level, attending to History Education Departments of Ahmet Keleşoglu Education Faculty at Necmettin Erbakan University in academic years of 2012-2013. To collect data in this study, Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence Scale (TPCKSCS) which had been developed by Graham et al. whose was adapted by Timur and Tasar (2011) was used. At the end of the study, the pre-service history teachers' self-confidence towards technological component of technological pedagogical content knowledge was found out high, statistically significant relationship in a positive way was found among all the sub-dimensions of the scale. It was also found out that there was no statistically meaningful difference among pre-service history teachers' self-confidence towards technological component of technological pedagogical content knowledge depending on gender, but it was found statistically meaningful difference between Technological Pedagogical Knowledge and Technological Content Knowledge depending on class level which they attendeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTarih öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik özgüvenlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermiantion of self-confidence for technologcal content knowledge of pre-service history teacheren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record