Show simple item record

dc.contributor.authorBoyar, Yılmaz
dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorTürkyılmaz, Süheyla
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:24Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVek16VTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2708
dc.description.abstractAntimikrobiyal dirençli enterokoklar nozokomiyal enfeksiyonların önde gelen nedenleri arasında bulunmaktadır. Antimikrobiyal dirençli enterokokların hayvanlardan insanlara geçişi gösterilmiştir. Bu nedenle, farklı hayvan türlerinde antimikrobiyal direncin sürekli olarak izlenmesi hem hayvan hem de insan sağlığı için önemlidir. Bu çalışmada, köpeklerden alınan 125 rektal sıvab örneğinden izole edilen 107 enterokok suşunun antimikrobiyal direnç profilleri, dirence aracılık eden mekanizmalar ve virülans özelliklerinin araştırılması amaçlandı. En yüksek direnç oranı tetrasikline (%65.4) karşı belirlenirken; siprofloksasin (%19.6), eritromisin (%19.6), kloramfenikol (%8.4) ve ampisiline (%3.7) ise değişen oranlarda direnç tespit edildi. On dört (%12.1) enterokok suşunda çoğul direnç fenotipi (MDR) görüldü. Tetrasiklin dirençli izolatlarda tetM geni ağırlıklı olarak saptandı. Eritromisin dirençli 21 izolatın 18'inin ermB geni taşıdığı tespit edildi. İzolatlar arasında ccf (%54.2), efaAfs (% 52.3), cpd (%45.8) ve jelE (%44.9) virulens genleri sıklıkla belirlendi. Bu sonuçlar köpeklerden izole edilen enterokok suşlarında yüksek düzeyde antimikrobiyal direncin ve virülans genlerinin mevcut olduğunu ve potansiyel bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymaktadıren_US
dc.description.abstractAntimicrobial resistant enterococci are among the leading causes of nosocomial infections. Transmission of antimicrobial-resistant enterococci from animals to humans has been shown. For this reason, continuous monitoring of antimicrobial resistance in different animal species is of importance both for animal and human health. In this study, it was aimed to investigate the antimicrobial resistance profiles, resistance mechanisms implicated and virulence traits of 107 enterococci isolated from 125 rectal swab samples taken from dogs. The highest resistance rate was determined against tetracycline (65.4%), followed by ciprofloxacin (19.6%), erythromycin (19.6%), chloramphenicol (8.4%) and ampicillin (3.7%). Fourteen (12.1%) enterococci showed multidrug resistance (MDR) phenotype. The tetM gene was predominantly detected among tetracycline isolates. Of 21 erythromycin resistant isolates, 18 harbored the ermB gene. The frequently detected virulence genes was ccf (54.2%), efaAfs (52.3%), cpd (45.8%) and gelE (44.9%). These results indicate that high level of antimicrobial resistance and virulence genes exist among enterococci from dogs and pose a potential public health concernen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleAntimicrobial resistance and virulence characteristics in enterococcus isolates from dogsen_US
dc.title.alternativeKöpeklerden izole edilen enterokok suşlarının antimikrobiyal direnç ve virulans özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage655en_US
dc.identifier.endpage660en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record