Show simple item record

dc.contributor.authorÖmeroğlu, Ali Ferhat
dc.date.accessioned2019-07-16T16:02:06Z
dc.date.available2019-07-16T16:02:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjMk1ETTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2888
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; 2004, 2005, 2015 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dil bilgisi öğretiminin nasıl ele alındığını tespit etmektir. Bu amaçla incelenen programlar; ilkokul ve ortaokul düzeyinde ele alınmıştır. Araştırmaya konu olan programlar "ilke, amaç, kazanım ve konular" açısından incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmadaki bulgular, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve incelenen öğretim programları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2004-2017 yılları arası öğretim programlarında dil bilgisi öğretiminde ilke açısından ortak bir anlayış doğrultusunda hareket edildiği görülmüş; amaç, kazanım ve konuların programlar arasında benzer ve farklı yönlerinin olduğu tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine how the teaching of grammar was done in the 2004, 2005, 2015, and 2017 Turkish Language Course Curricula. The programs examined for this purpose were at the elementary and secondary school levels. The programs that were subject to investigation were investigated in terms of principles, purposes, objectives, and topics". The study is qualitative by design and was carried out as a descriptive survey. The findings in the study were obtained through document analysis and the examined curricula were used as the data collection tools. The findings revealed that a common understanding underlay the curricula between 20042017 in terms of principle, and that similarities and differences were found in terms of purpose, objective, and topics among the curriculaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleDil bilgisi öğretiminin 2004-2017 yılları arası Türkçe dersi öğretim programları açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of grammar teaching in terms of the Turkish language course curricula between the years 2004-2017en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAna Dili Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage260en_US
dc.identifier.endpage280en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record