Show simple item record

dc.contributor.authorBirimoğlu Okuyan, Canan
dc.contributor.authorDöner Güner, Pınar
dc.contributor.authorUslusoy Güneş, Sabahat
dc.date.accessioned2020-07-23T10:42:12Z
dc.date.available2020-07-23T10:42:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationOkuyan, C., GÜNER, P. D., & GÜNEŞ, S. U. Hemşirelik ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(4), 372-382.en_US
dc.identifier.issn2146-9954
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2922
dc.description.abstractBu araştırmada Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerde NMP-Q’nun faktör yapısı incelenerek nomofobinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırma Aralık 2018-Mart 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümü ve tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve araştırmanın yapıldığı tarihlerde derslere aktif katılan 846 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri anket formu ve Nomofobi Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sapma, Ki-Kare, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,2±2,3 olup (Max= 38; Min=17), orta düzeyde nomofobiye (78,7 ± 24,6) sahip oldukları belirlenmiştir. Kadın, 17-21 yaş grubunda ve hemşirelik öğrencilerinde Nomofobi ölçeği alt ölçeğinin puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca, Nomofobi ölçeği alt boyutun ortalama puanlarının, şarj cihazı taşıyan, günde 49 kez bir cep telefonu kontrol eden ve 5 saatten fazla bir süre için bir cep telefonu kullanan öğrencilerde anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin orta düzeyde nomofobiye sahip oldukları belirlenmiştir. Cep telefonu, öğrencilerin eğitiminin ve günlük yaşamının hem olumlu hem de olumsuz yönlerini etkilemektedir. Nomofobinin öğrencilerin yaşamını ve sağlığını, özellikle sağlık ve iletişim boyutlarını nasıl etkilediği üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNomofobien_US
dc.subjectGenç yetişkinleren_US
dc.subjectFobien_US
dc.subjectAkıllı telefon bağımlılığıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectNomophobiaen_US
dc.subjectYoung adultsen_US
dc.subjectPhobiaen_US
dc.subjectSmart phone addictionen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleHemşirelik ve tıp fakültesi öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of nomophobia levels of nursing and medical studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Sağlık Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7339-6072en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5245-5299en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2528-1916en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage372en_US
dc.identifier.endpage382en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record