Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Rıdvan
dc.date.accessioned2020-08-31T10:47:13Z
dc.date.available2020-08-31T10:47:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDemir, R. (2019). Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 847-861.en_US
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.33206/mjss.498303
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2973
dc.description.abstractBu araştırma sanal gerçeklik gözlüğü ile işlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğretmen adaylarının bu derse olan tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Bu temel amaç doğrultusunda hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında deneme öncesi (pre-experimental) desenlerden tek gruplu ön-test – son-test model kullanılmıştır. Bu desen doğrultusunda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak işlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarındaki değişimi incelemek amacıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören 32 öğretmen adayı belirlenmiştir. Gönüllülük esasına göre rastgele seçilen bu katılımcılara uygulama öncesinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” ön-test olarak uygulanmıştır. Öğretmen adaylarına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 3 saat süresince Dinlerde Kutsal Mekânlar konusu sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak işlenmiştir. Uygulama başında öğretmen adaylarına ön-test olarak uygulanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” etkinlik sonrasında son-test olarak tekrar uygulanmış ve iki ölçmeden elde edilen puanlar arasında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın nitel kısmında ise öğrencilerle uygulama sonunda yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile görüşmeler yapılarak nitel veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nicel veriler SPSS 20.0 veri analizi programı ile analiz edilmiştir. Verilere ait ön-test ve son-test puanları arasındaki farklılıkları yorumlamada Bağımlı Gruplar t Testi analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre çalışmaya katılan öğretmen adaylarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi tutum ölçeğinden aldıkları ön-test puanlarıyla son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılan dersi çok sevdiği ve derse motive oldukları belirlenmiştir. Son olarak sanal gerçeklik gözlüklerinin ara vermeden uzun süre kullanımından sonra bazı katılımcılarda baş ağrısı, baş dönmesi ve yorulma gibi belirtilerin ortaya çıktığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study aims to examine the effect on the attitude towards the lesson of the preservice teachers of Religious Culture and Moral Knowledge lesson taught with the virtual reality glasses. For this main purpose, a mixed method which includes both qualitative and quantitative research methods has been used. In the quantitative part of the study, pre-experimental pre-test - post-test model with single group has been used. In the direction of this design, 32 preservice teachers who study in Hatay Mustafa Kemal University education faculty classroom teaching education program have been determined to examine the change on the attitude towards the lesson of the preservice teachers of Religious Culture and Moral Knowledge lesson taught with the virtual reality technology. “Religious Culture and Moral Knowledge Attitude Scale” has been applied as a pre-test to the participants who has been selected randomly on the basis of volunteerism. The Sacred Places subject in religions has been taught to the preservice teachers by being used the virtual reality glasses for 3 hours in the Religious Culture and Moral Knowledge lesson. “Religious Culture and Moral Knowledge Attitude Scale” which has been applied as a pre-test at the beginning of the application, has been applied as post-test again and it has been examined whether there is a difference between the scores obtained from the two measurements. In the qualitative part of the study, the qualitative datas has been collected by interviewing the students with semi-structured interview questions at the end of the application. The quantitative datas obtained within the research have been analyzed with SPSS 20.0 data analysis program. Dependent Groups t Test analysis has been used to understand the differences between the pre-test and post-test scores. According to the results of the study, it has been determined that there is a significant difference between the pre-test scores and the post-test scores obtained from “Religious Culture and Moral Knowledge Attitude Scale” of the preservice teachers who participate to the study. In addition, it has been determined that preservice teachers have liked much the lesson taught with the virtual reality glasses and motivate the lesson. Finally, after the long-term use of virtual reality glasses without a break, the symptoms such as headache, dizziness and fatigue has been observed in some participants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırgızistan Türkiye Manas Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.33206/mjss.498303en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectSanal Gerçekliken_US
dc.subjectSanal Gerçekliken_US
dc.subjectDin Öğretimien_US
dc.subjectÖğretmen Adayıen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectVirtual Realityen_US
dc.subjectReligious Teachingen_US
dc.subjectTeacher Candidateen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.titleSanal gerçeklik gözlüğüne dayalı din öğretimine yönelik öğretmen adaylarının tutumuen_US
dc.title.alternativeThe attitude of preservice teachers’ for religious teaching based on virtual reality glassesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMANAS Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6141-6638en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issueEk sayı 1en_US
dc.identifier.startpage867en_US
dc.identifier.endpage881en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess