Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinkaya, Sevda
dc.contributor.authorHatay Uçar, Filiz
dc.date.accessioned2020-09-02T07:11:10Z
dc.date.available2020-09-02T07:11:10Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇetinkaya, S., & Uçar, F. H. (2019). İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 25-35.en_US
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.issn2147-9844
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2236
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2996
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ilköğretim 5. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay iline bağlı 3 ortaokulda öğrenim gören 1127 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin 556’sı kız, 571’i erkektir. Öğrencilerin 384’ü 5. Sınıf, 399’u 6. Sınıf ve 344’ü 7. Sınıfta öğrenim görmektedir. Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra 63 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur, uzman görüşleri doğrultusunda madde sayısı 40’a düşürülerek 5’li Likert tipi taslak ölçek oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçek çalışma grubu dışındaki 3 öğrenciye uygulanarak anlaşılmayan noktalar düzenlenmiş ve son hali öğrencilere uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 4 faktörden oluştuğu görülmüştür. Faktör analizi sonrasında madde sayısı 29 olan ölçeğin güvenirliğini sağlamak amacıyla Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak 0,928 bulunmuştur. Yapılan analizler geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to develop an attitude scale to determine primary education (grades 5,6 and 7) students’ attitudes towards Social Studies Course. A total of 1127 students from three different middle schools in the city of Hatay, Turkey 556 students of the sample are 556 females and 571 males. 384 of them goes to 5th grade, 399 to 6th grade and 344 to 7th grade. In the process of development of Attitude Scale towards Social Studies course, literature review was performed firstly. Then an item pool of 63 items was created and the number of items was reduced to 40 in the direction of expert opinions and a 5-point Likert-type draft scale was created. Draft scale was applied to 3 students who are outside study group the points which were not understood were arranged and the final form was applied to the students. As a result of the factor analysis carried out in order to ensure construct validity of the scale, it was seen that the scale consists of 4 factors. After factor analysis, Cronbach Alpha coefficient was calculated to be 0.92 to ensure the reliability of the scale with 29 items. The analyses carried out showed that the developed scale is valid and reliable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.24106/kefdergi.2236en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectSosyal Bilgiler Dersien_US
dc.subjectTutum Ölçeğien_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectSocial Studiesen_US
dc.subjectAttitude Scaleen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.titleİlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının incelenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of middle school students’ attitudes towards social studies: A study of developing a scaleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3176-1924en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9089-5543en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess