Show simple item record

dc.contributor.authorGümüştakım, Raziye Şule
dc.contributor.authorÖzkara, Adem
dc.contributor.authorKahveci, Rabia
dc.contributor.authorDöner Güner, Pınar
dc.contributor.authorAyhan Başer, Duygu
dc.contributor.authorDede, Fatih
dc.date.accessioned2020-09-03T06:43:13Z
dc.date.available2020-09-03T06:43:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGümüştakım, R. Ş., Özkara, A., Kahveci, R., Güner, P. D., Başer, D. A., & Dede, F. (2018). Awareness, Treatment and Control Rates of Hypertensive Patients in Ankara.en_US
dc.identifier.issn2147-3161
dc.identifier.issn2147-3404
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.33880/ejfm.2019080103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3011
dc.description.abstractAim: It was aimed to evaluate the awareness levels of patients about hypertension, treatment and control rates. Methods: The descriptive study included 203 patients between ages of 35–80 with a previous diagnosis of hypertension to the primary care outpatient clinic of Ankara Numune Training and Research Hospital in September 2011- January 2012. A 42-item questionnaire was used and 19 questions were used to determine the level of awareness among them. Nine measurements were in the office by the researcher and 12 measurements at home by the patient. Results: 25.6% of the patients were males and 74.4% were females. The median age was 59 years (IQR=13). The section for scoring the awareness levels revealed following: 27.1% of patients were non-aware, 58.6% had a low level of awareness and 14.3% had a high level of awareness. 72.9% of the patients were aware, 93.1% were taking antihypertensive treatment, while 42.4% measured blood pressures both at home and at office are under control. Awareness level is related to diet, exercise, education, salt usage, blood pressure measurement frequency, doctor referral frequency, education and knowledge level about hypertension, blood pressure monitoring branch, antihypertensive treatment status, hypertension duration, number of antihypertensive drugs and regular usage rates; but hypertension control was only associated with salt use, antihypertensive treatment and number of antihypertensive drugs. Conclusion: Hypertension is a common problem in our country and as we have seen in our studies, awareness rates are insufficient. Although the treatment rates are high, the control rates are not sufficient. This suggests that patients' compliance with treatment is not at the desired level. The most important thing to do in this regard is to raise awareness by increasing public awareness about hypertension. In this respect, primary care physicians have a great responsibility. Keywords: awareness, blood pressure, antihypertensive agents, primary careen_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda hastaların hipertansiyon konusunda farkındalık düzeyleri, tedavi ve kontrol oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya Kasım 2011-Ocak 2012 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran ve yaşları 35-80 arasında değişen, daha önceden hipertansiyon tanısı alan toplam 203 hasta dahil edilmiştir. Kırk iki soruluk bir anket ve farkındalık düzeyini belirlemek için bunların arasından 19 soru kullanıldı. Poliklinikte araştırmacı tarafından 9 ölçüm, evde ise hastalar tarafından 12 kez kan basıncı ölçümü yapıldı. Bulgular: Hastaların% 25,6'sı erkek ve % 74,4’ü kadın olmakla birlikte, ortanca yaş 59 (CAG = 13) idi. Farkındalık düzeylerinin skorlanması sonucunda hastaların %27,1'inin farkındalığının olmadığı, %58,6'sının farkındalık düzeyinin düşük ve % 14,3'ünün farkındalık düzeyinin yüksek olduğu saptandı. Çalışmamızda hastaların %72,9’unun farkındalığı mevcut, %93,1’i antihipertansif tedavi almakta, %42,4’ünün ise hem ofiste, hem evde ölçülen kan basınçları kontrol altındadır. Farkındalık düzeyi diyet, egzersiz, eğitim, tuz kullanımı, tansiyon ölçüm sıklığı, doktora başvuru sıklığı, hipertansiyon hakkında eğitim ve bilgi düzeyi, tansiyon takip branşı, antihipertansif tedavi alma durumu, hipertansiyon süresi, antihipertansif ilaç sayısı ve ilacı düzenli kullanım oranlarıyla ilişkili bulunmuş, ancak hipertansiyon kontrolü sadece tuz kullanımı, antihipertansif tedavi alma ve antihipertansif ilaç sayısı ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç: Hipertansiyon ülkemizde sık görülen bir sorun olup çalışmamızda da görüldüğü üzere farkındalık oranları yetersizdir. Tedavi oranlarının yüksek olmasına karşılık kontrol oranları yeterli düzeyde değildir. Bu da hastaların tedaviye uyumlarının istenilen seviyede olmadığını göstermektedir. Bu konuda yapılması gereken en önemli şey, hipertansiyon konusunda toplumsal bilincin arttırılması yolu ile farkındalığın arttırılmasıdır. Bu hususta birinci basamak hekimlerine büyük görev düşmektediren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSFAM Avrasya Aile Hekimliği Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.33880/ejfm.2019080103en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectBlood pressureen_US
dc.subjectAntihypertensive agentsen_US
dc.subjectPrimary careen_US
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.subjectKan basıncıen_US
dc.subjectAntihipertansif ajanlaren_US
dc.subjectBirinci basamaken_US
dc.titleAwareness, treatment and control rates of hypertensive patients in Ankaraen_US
dc.title.alternativeAnkara’daki hipertansiyon hastalarının farkındalık, tedavi ve kontrol oranlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Family Medicineen_US
dc.contributor.departmentTayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0195-0895en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1658-3071en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9541-8412en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5245-5299en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5153-2184en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5737-9854en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record