Show simple item record

dc.contributor.authorArpağ, Osman Fatih
dc.contributor.authorAdıgüzel, Mehmet
dc.contributor.authorÖztürk, Caner
dc.date.accessioned2021-01-27T07:32:10Z
dc.date.available2021-01-27T07:32:10Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationARPAĞ, O. F., ADIGÜZEL, M., & ÖZTÜRK, C. DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 30(2), 233-241.en_US
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17567/ataunidfd.690713
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3111
dc.description.abstractAmaç: Bu çalıĢmanın amacı diĢ hekimliği öğrencilerinin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Bu çalıĢma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde lisans eğitimi alan toplam 215 diĢ hekimliği fakültesi öğrencileri üzerinde yürütüldü. Katılımcılara sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢ ölçeği II ve sosyo-demografik verileri içeren anket soruları katılımcılara elektronik posta ile gönderildi. Yanıt havuzundan derlenen veriler Excel formatına getirilerek istatistiksel analiz için için bir bilgisayar yazılımına aktarıldı. Elde edilen veriler, Çok Yönlü Varyans Analizi ve Tukey Çoklu KarĢılaĢtırma testi kullanılarak p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Ayrıca bireylerden elde edilen nicel verilerin karĢılıklı iliĢkisi ise Pearson korelasyon analizi kullanılarak p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Farklı sınıflarda eğitim gören bireylerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları toplamında ve alt boyutlarında herhangi bir istatistiksel farklılık gözlenmedi (p>0,05). Manevi geliĢim, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kiĢilerarası destek ve stresle baĢ-etme alt boyutlarında sınıfların ortalama değerin üzerinde yanıt verdikleri belirlendi. Katılımcılar arasında en düĢük skor, 16,73 ile fiziksel aktivite alt boyutunda, en yüksek skor ise 24,92 ile kiĢiler arası destek alt boyutunda elde edildi (p<0,05). Sonuç: Bireylerin okul eğitim derecesi ile sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ile okul eğitim derecesi arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. Bazı sosyo-demografik faktörlerin bireylerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢı üzerinde istatistiksel olarak daha fazla etkilidir.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to evaluate the healthy lifestyle behaviors of dental students. Material and method: This study conducted with 215 dental students at Hatay Mustafa Kemal University. Healthy lifestyle behaviors Scale II and the questionnaire including socio-demographic data were sent to all students by e-mail. The data was incorporated in Excel format and then transferred to software for statistical analyses. The data were evaluated by using multivariate variance analyses and Tukey post-hoc comparison test at a significance level of 0.05. The relationship between the quantitative variables was evaluated by using Pearson correlation test at a significance level of 0.05. Reults: There is no difference between the classes in terms of healthy lifestyle behaviors and its subclasses (p>0.05). All the classes answered over the average value for subclasses “spiritual growth”, “health responsibility”, “physical activity”, “nutrition”, “interpersonal relationships” and “stress management”. The participants obtained the lowest score (16.73) in physical activity subclasses, but scored (24.92) the highest one in interpersonal relationships subclasses. (p<0.05) Conclusion: No associations between healthy lifestyle behaviors and the degree of education were observed. The sociodemographic data has an effect on the students with regard to the present healthy lifestyle behaviors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17567/ataunidfd.690713en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş hekimliği lisans öğrencisien_US
dc.subjectSağlığın geliştirilmesien_US
dc.subjectSağlıklı yaşam biçimi davranış ölçeğien_US
dc.subjectDental studenten_US
dc.subjectHealth promotionen_US
dc.subjectHealthy lifestyle behaviorsen_US
dc.titleDiş hekimliği öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of healthy lifestyle behaviours of dental studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDiş Hekimliği Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1510-8917en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9363-6264en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9549-2770en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage223en_US
dc.identifier.endpage241en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record