Show simple item record

dc.contributor.authorÇulha, Gülnaz
dc.contributor.authorKaya, Tuğba
dc.contributor.authorGülbol Duran, Gülay
dc.contributor.authorUrhan Küçük, Meral
dc.contributor.authorDoğramacı, Asena Çiğdem
dc.contributor.authorTiyekli Çelik, Dilek
dc.date.accessioned2021-03-08T06:57:59Z
dc.date.available2021-03-08T06:57:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇULHA G,KAYA T,DURAN G. G,KÜÇÜK M. U,DOĞRAMACI A. Ç,ÇELİK D. T (2019). Mikroskop İncelemesi Negatif Olan Şüpheli Kronik Kutanöz Leishmania Olgularının Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 53(4), 408 - 418. Doi: 10.5578/mb.68692en_US
dc.identifier.issn0374-9096
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5578/mb.68692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3122
dc.description.abstractLeyşmanyazis, enfekte dişi tatarcıkların ısırmasıyla insanlara bulaşan paraziter bir hastalıktır. Kutanöz leyşmanyazisin (KL) tanısında dermal kazıntıdan alınan örneklerde, mikroskopta parazitin gösterilmesi altın standart bir yöntem olarak yerini korumaktadır. Ancak bir yıl ve daha uzun süreli lezyonu bulunan kronik olgularda amastigot sayısı çok az sayıda olduğundan saptamak zordur. Hastaların öncelikle vücutlarında çıkan bu lezyonları dikkate almamaları, sağlık kurumlarına başvurmamaları veya geç başvurmaları, yanlış tedavi almaları gibi birçok nedenden ötürü tanı ve tedavi gecikmektedir. Ayrıca, lezyonlar üzerine sekonder enfeksiyon eklenerek prognoz kötüleşmekte ve yaralar kronikleşmektedir. Bu nedenle, kronik KL şüpheli olgularda mikroskop ile inceleme yöntemine ek olarak moleküler yöntemlerden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada, mikroskop incelemesi sonucunda Leishmania amastigotları görülmeyen ancak klinik olarak KL açısından değerlendirilmesi rapor edilmiş şüpheli kronik KL Türkiye başlangıçlı olgulara ait dermal kazıntı preparatları seçilerek polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak leyşmanyazis tanısında moleküler yöntemin tanı değerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına farklı polikliniklerden gelen KL şüphesi ile başvurmuş ve mikroskop incelemesi sonucunda endemik bölgelerden geldikleri kaydedilmiş (Hassa, Altınözü, Yayladağı gibi), klinik olarak kronik KL açısından değerlendirilmesi rapor edilmiş Türk hastaya ait dermal kazıntı preparatları (n= 50) çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklerden DNA izolasyonu yapılarak tüm Leishmania türlerine özgü kinetoplastit DNA (kDNA) bölgesini hedefleyen 13A, 13B primerleri kullanılmıştır. PCR ile pozitif bulunan örnekler internal transcribed spacer (ITS-1) bölgesini hedefleyen LITSR ve L5.8S primerleri kullanılarak “polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)” yöntemi ile tür tayini yapılmıştır. Toplam 50 adet dermal kazıntı örneğinden 17 (%34)’si kDNA bölgesini hedefleyen 13A, 13B primerleri ile pozitif olarak bulunmuştur. Pozitif bulunan örnekler ITS-1 bölgesini hedefleyen LITSR ve L5.8S primerleri ile de pozitif olarak saptanmıştır. ITS-1 gen bölgesiyle yapılan PCR sonucunda elde edilen ürünler BsuRI (HaeIII) enzimi kullanılarak kesilmiştir. PCR-RFLP analizi sonucunda 17 örneğin 11’i Leishmania tropica, biri Leishmania major ve beşi Leishmania infantum/donovani olarak tanımlanmıştır. Kronik KL; sarkoidoz, tüberküloz, malign tümörler gibi deri hastalıklarıyla karışabilmektedir. Özellikle, kronik KL olguları doğru tanı konulamaması, mikroskop deneyiminin yeterli olmaması, parazit sayısının az olması nedeniyle görülememesi gibi pek çok sebepten gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle kronik KL şüphesi olan ancak mikroskop inceleme yöntemi ile parazit saptanamayan örneklerde moleküler yöntem olan PCR’nin kullanılmasının gerektiği sonucuna varılmıştıren_US
dc.description.abstractLeishmaniasis is a parasitic disease that is transmitted to humans by the bites of infected female phlebotomine sandflies. In the diagnosis of cutaneous leishmaniasis (CL), in the smear samples, the demonstration of the parasite by microscope remains a gold standard method. However, it becomes difficult to diagnose the parasite since the number of amastigotes in chronic cases with a lesion of one year or longer is very low. Due to many factor such as patients primarily do not to take any notice these lesions in their bodies, do not apply to health institutions or late applied, receive wrong treatment; the diagnosis and treatment are delayed. In addition, it is been worse prognosis by add secondary infection to lesions and wounds become chronic. For this reason, molecular methods are used in addition to microscopic examination in chronic suspected CL cases. It was aimed to reveal of the molecular diagnostic value in chronic suspected CL cases by polymerase chain reaction (PCR) in the smear belonging to Turkish patients that reported to be evaluated clinically because it can not be seen Leishmania amastigotes in microscopic examination. Smear of 50 Turkish patients who were clinically reported of the evaluation of chronic CL were selected. These samples were smears belonging to suspected CL patients that applied Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Parasitology laboratory from different polyclinics and were decided to be evaluated clinically as a result of microscopic examination because they came from endemic regions (such as Hassa, Altınözü, Yayladağı). DNA was isolated from selected samples and PCR was performed using 13A, 13B primers targeting the kinetoplastid DNA (kDNA) region. The samples found positive by PCR were typed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis using LITSR and L5.8S primers targeting internal transcribed spacer (ITS-1) region. Of the 50 smear samples, 17 (34%) were determined positive with 13A, 13B primers targeting the kinetoplastid DNA (kDNA) region. Positive samples were also found to be positive with LITSR and L5.8S primers targeting ITS-1 region. The PCR products obtained from PCR with ITS-1 gene region were digested with the restriction endonucleases BsuRI (HaeIII). As a result of PCR-RFLP analysis, it was determined that 11 of Leishmania tropica, one of Leishmania major and five of Leishmania infantum/donovani out of 17 samples. Chronic CL can be confused with skin diseases such as sarcoidosis, tuberculosis, malignant tumors. In particular, chronic CL cases can be escaped the attention for many reasons such as failure to diagnose correctly, insufficient microscope experience, fail to see due to low number of parasites. For this reason, it was concluded that PCR, which is a molecular method, should be used in chronic suspected CL samples which are negative for the parasite by microscopic examination.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Mikrobiyoloji Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.5578/mb.68692en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik şüpheli leyşmanyazisen_US
dc.subjectTanıen_US
dc.subjectPolimeraz zincir reaksiyonuen_US
dc.subjectRestriction fragment length polymorphismen_US
dc.subjectChronic suspected leishmaniasisen_US
dc.subjectDiagnosisen_US
dc.subjectPolymerase chain reactionen_US
dc.subjectRestriction fragment length polymorphismen_US
dc.titleMikroskop incelemesi negatif olan şüpheli kronik kutanöz leishmania olgularının polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of polymerase chain reaction method in patients with suspected chronic cutaneous leishmania of negative microscopyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMikrobiyoloji Bültenien_US
dc.contributor.departmentTayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume53en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage408en_US
dc.identifier.endpage418en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record