Show simple item record

dc.contributor.authorAtalay, Ezgi
dc.contributor.authorKarakuş, Ali
dc.contributor.authorUsta, Galip
dc.date.accessioned2021-03-10T12:46:25Z
dc.date.available2021-03-10T12:46:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAtalay, E., Karakuş, A., & Usta, G. (2019). 2012-2016 Tarihleri Arasında On Sekiz Yaş Altı Suriyeli Hastaların Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 6(3), 146-149.en_US
dc.identifier.issn2146-2399
dc.identifier.issn2717-9206
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/cayd.galenos.2018.49469
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3152
dc.description.abstractGiriş: Savaşlar çok sayıda insanı etkileyebilen ve telafisi mümkün olmayan felaketlerdir. Yaralanma ve ölümler savaşların doğrudan etkisi olarak sayılmakta ve savaş bölgelerine yakın yerlerde bu etkiler daha fazla hissedilmektedir. Göç savaşın kaçınılmaz sonudur ve özellikle de kadınlar ve 18 yaş altı çocuklar savaşın en mağdurlarındandır. Çalışmamız, 18 yaş altı Suriyeli mültecilerin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne, başvuru nedenleri ve epidemiyolojik özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Kliniği’ne 01.07.2012-01.05.2016 tarihleri arasında başvuran 18 yaş altı Suriye uyruklu hastaların acil servis verileri kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı bu çalışmada hastaların demografik verileri ve klinik bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplam 1038 hasta dahil edildi. Olguların 710’u (%68,4) erkek, 328’i (%31,6) kız olarak saptandı. Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 10,3±5,2 olarak belirlendi. Hasta başvurularının yıllara göre dağılımına bakıldığında en fazla %31,7 ile 2015 yılında olduğu saptandı. Olguların 552’si (%53,2) ayaktan tedavi edildiği ve diğer hastaların ise gerekli yataklı servise yatırıldığı belirlendi. Yataklı servise devredilen hastaların yatış sürelerinin ortancası 7 gün (1-163 gün) idi. Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması10-versiyon 2016’ya göre en yaygın kabul tanısı Y24, ateşli silahla yaralanma diğer tanımlanmamış, (n=568, %54,7) olduğu saptandı. Sonuç: Suriye uyruklu hastaların acil servise çatışma bölgelerinden sevkinin en büyük kanıtı ateşli silah yaralanma tanısı ile gelmeleridir. Suriye’de çatışma ortamının halen sürdüğü varsayıldığında, sınır bölgesine yakın diğer üçüncü basamak hastanelerde Suriyeli olmayan hasta grubunun da dahil edildiği farklı çalışmalarla daha objektif sonuçlara varılabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Wars are disasters leading to irreversible consequences that affect great numbers of people. Injuries and deaths are considered to be direct effects of wars and these effects are felt more in places near war zones. Immigration is the inevitable result of war and especially women and children are the worst victims of war. Our study was conducted in order to reveal the reasons for intensive care unit admission and epidemiological characteristics of Syrian refugees under 18 years old who presented to Hatay Mustafa Kemal University Health Practice and Research Hospital. Methods: In this descriptive study, records of Syrian patients under 18 years of age, who were admitted to the emergency department at Hatay Mustafa Kemal University Medical Practice and Research Hospital between 01.07.2012 and 01.05.2016, were analyzed. Demographic characteristics and and clinical data of the patients were retrospectively reviewed. Results: A total of 1038 patients with the mean age of 10.3±5.2 years were included in the study. Seven hundred-ten (68.4%) of the patients were male and 328 (31.6%) were female. When the distribution of patient admissions according to the years was examined, it is found that the maximum rate was 31.7% in 2015. 552 of the patients (53.2%) were treated on outpatient basis and the rest were hospitalized. The average length of hospital stay was 7 days (1-163 days). The most common admitting diagnosis according to the International Classification of Diseases-10 2016 was Y24, firearm injury and other unspecified conditions (n=568, 54.7%). Conclusion: Admitting diagnosis of firearm injuries among Syrian nationals was the strongest evidence for referral from conflict areas. Since the conflict in Syria is still ongoing, it is thought that more objective results can be obtained with different studies including nonSyrian patient groups in other tertiary hospitals near the border region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGalenos Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.4274/cayd.galenos.2018.49469en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuriyeen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectICD-10en_US
dc.subjectAcil Servisen_US
dc.subjectSyriaen_US
dc.subjectRefugeeen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectEmergency Departmenten_US
dc.title2012-2016 tarihleri arasında on sekiz yaş altı Suriyeli astaların acil servis başvurularının değerlendirilmesi: Hatay ili örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of emergency department admissions in Syrian patients aged under eighteen years of age between 2012 and 2016 in the city of Hatayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisien_US
dc.contributor.departmentTayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7477-8056en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1358-3201en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3517-5738en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage146en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record