Show simple item record

dc.contributor.authorArı, Sertaç
dc.contributor.authorCeylan, Durmuş Ali
dc.contributor.authorGül, Aziz
dc.date.accessioned2021-09-28T10:50:27Z
dc.date.available2021-09-28T10:50:27Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationARI S,CEYLAN D. A,GÜL A,AKYOL E (2020). Determination of Knowledge Level, Consumption Behaviours and Habits about the Bee Products of the University Students. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 8(11), 2314 - 2321.en_US
dc.identifier.issn2148-127X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v8i11.2314-2321.3242
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3322
dc.description.abstractAraştırmada, üniversite öğrencilerinin arı ürünleri hakkındaki bilgi düzeylerinin, tüketim davranışlarının ve alışkanlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Selçuk Üniversitesinde okumakta olan öğrencilerden tesadüfî olarak seçilen 311 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Marmara Bölgesinde ikamet etmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin tamamının balı tanıdığı, ancak polen, arı sütü, balmumu, arı zehiri ve propolis için bilgi düzeyleri ise sırasıyla %75,2, %43,7, %41,2, %30,2 ve %21,2 olarak bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ile bal, polen ve propolis tüketimi arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Öğrencilerin aylık ortalama gelir ve arı ürünleri tüketimi arasındaki ilişkide ise bal ve propolis tüketenlerde anlamlı bir farklılık olduğu görülürken, polen ve arı sütünde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Aylık ortalama gıda harcaması ve arı ürünleri tüketimi arasındaki ilişkide de bal, polen ve arı sütünde anlamlı bir farklılık olmadığı görülürken, propolis tüketenlerde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilerle birlikte öğrencilerin arı ürünlerini nereden temin ettikleri, hangi mevsimde ne kadar tükettikleri, balın sahteliğini ve kristalleşmesini anlama durumları ve ürünlerin fiziksel halleri de incelenerek daha önce bu konuyla ilgili yapılmış olan diğer çalışmalarla karşılaştırmalar yapılmış ve bir takım önerilerde bulunulmuşturen_US
dc.description.abstractIn the research, it was aimed to determined he level of information of university students’ about bee products, consumption behaviours and habits. The study was conducted on 311 students who were randomly selected from the students studying at Selçuk University. Most of the students who participated in the survey live in the Marmara Region. When the results were examined, it was found that all of the students had knowledge about honey, however, the knowledge level for pollen, royal jelly, bee wax, bee venom and propolis were75.2%, 43.7%, 41.2%, 30.2%and 21.2%, respectively. There was also no significant difference bet ween gender and consumption of honey, pollen and propolis. While here was a significant difference bet ween honey and propolis consuming of students in terms of monthly average income and consumption of bee products, there was no significant difference in pollen and royal jelly consumption. It was found that there was no significant difference in bee product like honey, pollen and royal jelly between average monthly food expenditure and consumption, but it was found that there was a significant difference in consuming propolis. With this information, the students how they obtained the bee products, how much they consume in which season, how they understand the artificiality and crystallization of honey, and the physical states of the products were compared and also, these results compared with the other studies made about this topic before and some suggestions were made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Eleroğluen_US
dc.relation.isversionof10.24925/turjaf.v8i11.2314-2321.3242en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBalen_US
dc.subjectArı ürünlerien_US
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectTüketici davranışlarıen_US
dc.subjectBal tüketimien_US
dc.subjectHoneyen_US
dc.subjectBee producten_US
dc.subjectConsumptionen_US
dc.subjectConsumer behavioursen_US
dc.subjectHoney consumptionen_US
dc.titleDetermination of knowledge level, consumption behaviours and habits about the bee products of the university studentsen_US
dc.title.alternativeÜniversite öğrencilerinin arı ürünleri hakkındaki bilgi düzeylerinin, tüketim davranışlarının ve alışkanlıklarının tespit edilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisien_US
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1158-5019en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage2314en_US
dc.identifier.endpage2321en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record