Show simple item record

dc.contributor.authorBirimoğlu Okuyan, Canan
dc.contributor.authorÇağlar, Songül
dc.contributor.authorErden, Çiğdem
dc.date.accessioned2022-10-12T12:14:19Z
dc.date.available2022-10-12T12:14:19Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationOKUYAN C, ÇAĞLAR S, ERDEN Ç (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Ekip Çalışmasına Yönelik Tutumları, Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Bir Çalışma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 324 - 332.en_US
dc.identifier.issn2146-9954
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3392
dc.description.abstractHemşirelik öğrencilerinin ekip çalışmasına yönelik tutumları ve profesyonel değerler düzeyleri bakım kalitesini etkileyen önemli bir etmendir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin ekip çalışmasına yönelik tutumları, profesyonel değerleri ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışmanın evrenini 2018-2019 yıllarında bir üniversitenin hemşirelik bölümüne devam eden öğrenciler oluşturmuştur (N=460). Çalışmanın evrenini araştırmanın yapıldığı dönemde derslere aktif katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturdu (n=351). Veriler anket formu ve ekip çalışması tutumları ölçeği ve hemşirelikte profesyonel değerler ölçeği ile toplanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,65±0,47’dır ve %67,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Büyük çoğunluğu (%93,7) hemşirelik bölümünü isteyerek seçmiş ve mesleğini sevmektedir. Ekip çalışması tutumları ölçeği puan ortalaması 109,65±18,53, Profesyonel Değerler Ölçeği puan ortalaması 99,27±20,34’tür. Sınıf seviyelerine göre her iki ölçek puanı da değişmektedir. Hemşirelik mesleğini isteyerek seçen ve mesleği sevdiğini belirten katılımcıların ölçek puanları diğerlerinden anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Ekip çalışmasında hemşirenin önemli işlevinin olduğunu, ekip çalışanları arasında sürekli ve sağlıklı ilişki olması gerektiğini, ekibin bağlı olduğu bir ortak değer sisteminin olması gerektiğini ve sağlık çalışanlarının ekip ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünen katılımcıların ekip çalışması tutumları ölçek puanı diğer katılımcılardan daha yüksektir (p<0,05). Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerleri orta düzeyde ve ekip çalışmasına yönelik tutumları yüksek seviyede olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractNursing students' attitudes towards teamwork and levels of professional values of levels are important factors affecting the quality of care. The aim of this study is to determine the attitudes, professionalism values and effective factors of nursing students towards teamwork. The population of the study consisted of students attending nursing department of a university in 2018-2019 (N=460). The study was conducted with students who actively participated in the lessons and agreed to participate in the study (n=351). The data were collected by a questionnaire, teamwork attitudes scale and nurses' professional values scale. The mean age of the participants was 20.65 ± 0.47 and 67.3% were women. The majority (93.7%) of student’s chosed the nursing department willingly and they like their profession. The mean score of the teamwork attitudes scale was 109.65 ± 18.53 and the mean score of Professional Values Scale was 99.27 ± 20.34. Both scale scores varied according to grade levels. The scale scores of the participants who willingly chose the nursing profession and stated that they liked the profession were significantly higher than the others (p <0.05). The teamwork attitudes scale score of the participants who think that the nurse has an important function in the teamwork, there should be a continuous and healthy relationship between the team members, there should be a common value system to which the team is connected, and the teamwork and collaboration skills of the health workers should be higher than the other participants (p<0.05). As a result, the professional values of nursing students are at an intermediate level and their attitude towards teamwork can be said to be at a high level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkip çalışmasıen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHemşirelik Öğrencisien_US
dc.subjectProfesyonel Değerleren_US
dc.subjectTeamworken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectNursing Studenten_US
dc.subjectProfessional Valuesen_US
dc.titleHemşirelik öğrencilerinin ekip çalışmasına yönelik tutumları, profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler: tanımlayıcı bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeNursing students attitudes towards of teamwork, professional values and affecting factors: a descriptive studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000- 0001-9023-2814en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage324en_US
dc.identifier.endpage332en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record