Show simple item record

dc.contributor.authorSarıgöz,Okan
dc.date.accessioned2024-02-06T07:31:36Z
dc.date.available2024-02-06T07:31:36Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.isbn978-605-71828-3-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3438
dc.description.abstractZeka oyunları denilince düşünmeyi hızlandıran ve pratik düşünmeyi sağlayan zeka ile ilgili zihinsel oyunlar ve etkinlikler akla gelmektedir. Zeka oyunları, çocukların zihinsel aktivitelerini geliştirerek mantıklı, isabetli ve sağlıklı kararlar almalarında ve olayları çabuk kavramalarında etkili olabilir. Zeka oyunları, çocukların gizli kalmış performanslarını ortaya çıkarmada, stratejik düşünme, üst düzey düşünme, mantıksal düşünme ve görsel zeka gibi becerileri geliştirmede ve etkili olarak kullanmada bireyi geliştiren her türlü oyun ya da etkinliklerdir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin zeka oyunlarının ilkokul öğretim programlarındaki yeri ve önemi hakkındaki görüşlerini belirleyebilmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 öğretim yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi eğitim bilimleri bölümü eğitim programları ve öğretim anabilim dalında tezsiz yüksek lisans yapan ve halen Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında görev yapan toplam 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, zeka oyunlarının öğretim programlarındaki yeri ve önemine ilişkin öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırmada, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılımlar tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen tüm veriler içerik analizi yöntemi ile kodlanarak çözümlenmiştir. Araştırmada, zeka oyunlarının öğrencilerin dikkatlerini arttırdığı, motivasyon ve konsantrasyonunu yükselttiği, iletişim becerisini güçlendirdiği bu nedenle öğretim programlarında zeka oyunlarına daha fazla yer verilmesi gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada, zeka oyunlarının çocukların bilişsel alanını etkili bir şekilde güçlendirdiği, olay veya sorunlara farklı açılardan bakma yeteneği kazandırdığı, otokontrolü geliştirdiği ve öğrencinin kendini tanımasına veya keşfetmesine yardım ettiği bu nedenle de bir çok dersin konularının zeka oyunlarıyla beraber verilmesinin başarıyı artıracağı dolayısıyla öğretim programlarının dersleri daha eğlenceli hale getirebilmek için bu tür etkinliklere göre geliştirilmesi gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractWhen intelligence games are mentioned, mental games and activities related to intelligence that accelerate thinking and provide practical thinking come to mind. Intelligence games can be effective for children to make logical, accurate and healthy decisions by improving their mental activities and to grasp events quickly. Intelligence games are all kinds of games or activities that develop the individual in revealing the hidden performances of children, developing skills such as strategic thinking, high-level thinking, logical thinking and visual intelligence, and using them effectively. The aim of this research is to determine the opinions of classroom teachers about the place and importance of intelligence games in primary school curriculum. The study group of the research consists of a total of 15 primary school teachers working in public schools affiliated to the Hatay Provincial Directorate of National Education, who completed a non-thesis master's degree in the education programs and teaching department of Hatay Mustafa Kemal University in the 2021-2022 academic year. The research is a qualitative research based on teachers' views on the place and importance of intelligence games in curriculum. In the research, case study method was used. Participation in the research was made on a completely voluntary basis. Research data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher. All the data obtained were analyzed by coding with the content analysis method. In the research, it has been concluded that intelligence games increase the attention of students, increase their motivation and concentration, strengthen their communication skills, therefore, intelligence games should be given more place in the curriculum. In addition, in the research, it was found that intelligence games effectively strengthen the cognitive field of children, give them the ability to look at events or problems from different perspectives, develop self-control and help the student to know or discover himself. In order to make it fun, it has been achieved that it should be developed according to such activities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZeka oyunlarıen_US
dc.subjectzihinsel gelişimen_US
dc.subjectöğretim programıen_US
dc.subjectoyunen_US
dc.subjectIntelligence gamesen_US
dc.subjectmental developmenten_US
dc.subjectcurriculumen_US
dc.subjectgameen_US
dc.titleZeka oyunlarının öğretim programlarındaki yerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalLATIN AMERICA 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONSCIENTIFIC RESEARCHESen_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1616-9789en_US
dc.identifier.startpage516en_US
dc.identifier.endpage522en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record