Show simple item record

dc.contributor.authorBakır, Bahtiyar
dc.contributor.authorGönenci, Ramazan
dc.contributor.authorAlkan, İsmail
dc.contributor.authorGençcelep, Musa
dc.contributor.authorAslan, Loğman
dc.contributor.authorKarasu, Abdullah
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:38Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:38Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1017-8422
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/689
dc.description.abstractBu çalışmanın materyalini 1999 yılı içinde Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine ayak hastalıkları şikayeti ile getirilen yaşları 3-6 arasında değişen, Taban ülseri (12 olgu), Rusterholz ülseri (10 olgu) ve limax (4 olgu) olmak üzere toplam 26 lezyonlu sığır oluşturdu. Lezyonlar 2 gruba ayrıldı. Birinci grup lezyonlara hayvanın kendi kanından elde edilen otolog fibrin pıhtısı, ikinci grup lezyonlara ise klasik tedavi uygulandı. Taban ülserli bütün olgularda lezyon arka ayaklarda idi. Bir olguda medial tırnakta, diğer olgularda ise lateral tırnakta rastlandı. Limax olgularda lezyon iki olguda arka sağ, bir olguda arka sol ayak ve bir olguda ön sağ ayaktaydı. Sağaltımda otolog fibrin uygulanan taban lezyonlu olguların dördünde birinci haftanın sonunda, dördünde ikinci hafta sonunda ve iki olguda ise üçüncü hafta sonunda iyileşme şekillendi. Klasik tedavi uygulanan taban lezyonlu olgularda ise birinci hafta sonunda hiçbir olguda iyileşmenin tamamlanmadığı görüldü, ikinci ve üçüncü hafta sonunda dörder olguda, iyileşme tamamlanırken, bir olguda üçüncü hafta sonunda topallığın kaybolmasına rağmen iyileşmenin tamamlanmadığı saptanmıştır. Otolog fibrin uygulanan grupta bir.klasik tedavi uygulanan grupta ise iki olgunun ilk uygulamalar sonrası takibi yapılamadı. Limaxh olgularda sağaltımı takiben iki gruptaki tüm olgularda topallığın 1. hafta sonunda kaybolduğu görüldü. Ancak tam iyileşme 3. hafta sonunda gerçekleşti. Bu çalışma ile taban lezyonlarının tedavisinde kullanılan otolog fibrinin iyileşmeyi hızlandırarak tedavi süresini kısalttığı ve sağaltım giderlerini düşürdüğü ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn the present study; a total of 26 cattle aged between 3-6 years old brought to the university of YYU, faculty of veterinary science, department of surgery, in 1999 were used as material. Twelve cattle had sole ulser, 10 cattle had Rusterholz ulcer and 4 cattle had limax. Lesions were divided into two groups. In the first group, the lesions were treated with autologous fibrin. In the second group, the lesions were treated with classical methot. All cases with sole ulsers had the lesions in the hind hoofs. In one case, sole ulser was in the medial hoof, and in one case it was in the lateral hoof. Limax was observed in the back right in two cases, in the back left in one case and in the front right limb in one case. Animals received autologous fibrin treatment recovered a week after (4 cases) two weeks after (4 cases) and three weeks after (2 cases). None of the animals recovered in the end of a week treatment which received conventional therapy. Four cases in the end of second week and four cases in the end of third week recovered in the conventional treatment group. Although in one case lamenness disappeared in the end of third week, recovery did not complete. One case in the autologous fibrin group and 2 cases in the classical treatment group couldn 't be followed after first treatment. Lameness disappeared a week after treatment in the all animals in both groups with limax. However, complete recovery occured in the end of 3 weeks. As a result; application of autologous fibrin for the treatment of foot lesions was found to shorten the healing period and reduce the treatment expenses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleSığırlarda değişik ayak lezyonlarının tedavisinde otolog fibrin kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe usage f autologous fibrin in the treatment of different foot tesions in cattleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record