Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Selçuk
dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorÇelebi, Bekir
dc.contributor.authorPınar, Dilek
dc.contributor.authorBabür, Cahit
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:10Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0377-9777
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnprNU16RXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/945
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, Hatay ilinde zoonotik enfeksiyonlar için risk grubunu oluşturan veteriner hekimler, veteriner fakültesi öğrencileri ve mezbaha çalışanlarında Q ateşi, Bruselloz ve Toksoplazmoz'un seroprevalansım belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 21'i veteriner hekim, 43'ü veteriner fakültesi öğrencisi ve 43'ü mezbaha işçisinden olmak üzere alınan 107 serum örneği Q ateşi için indirekt floresan antikor testi (IFAT), bruselloz için mikro aglütinasyon testi (MAT) ve toksoplazmoz için Sabin Feldman dye testi (SFDT) ile incelenmiştir. Bulgular: 43 mezbaha işçisinden 10'u (% 23.3), 21 veteriner hekim'in altısı (% 28.6) ve 43 veteriner fakültesi öğrencisinin altısında (%14) C. burnetii lgG antikorları yönünden seropozitif bulunurken, sadece bir mezbaha işçisinde C. burnetii IgM antikoru saptanmıştır. Brucella MAT ile 25 (%23.4) serum örneğinde 1:10-1:160 arasında değişen titrelerde Brucella antikorları tespit edilmiştir. Akut enfeksiyon tanı kriteri olarak kabul edilen $geq$ 1:160 titre sadece bir mezbaha işçisinde saptanmıştır. Toxoplasma gondii antikorları yönünden mezbaha işçilerinin % 53.5'i, veteriner hekimlerin %42.9'u ve veteriner fakültesi öğrencilerinin ise % 20.9'u seropozitif olarak bulunmuştur. Sonuç: Hatay İli'nde risk gruplarında Q ateşi ve Toksoplazmoz seroprevalansı yüksek olarak saptanmıştır. Bu nedenle, risk grubunu oluşturan meslek çalışanlarının zoonotik enfeksiyonlar yönünden bilinçlendirilmesi ve bölgede bu enfeksiyonların epidemiyolojik özelliklerinin aydınlatılması için daha ileri araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: This study was carried out to determine seroprevalence of Q fever, Brucellosis and Toxoplasmosis among veterinarians, veterinary students and slaughterhouse workers who are in close contact with animals. Method: A total of 107 sera consisting of 21 veterinarians, 43 veterinary students and 43 slaughterhouse workers were tested for Qfever by Indirect Fluorescence Antibody Test (IFAT), for Brucellosis by Micro Agglutination Test (MAT), for Toxoplasmosis by Sabin Feldman dye test {SFDT). Results: Ten (23.3%) of 43 slaughterhouse workers, 6 (28.6%) of 21 veterinarians, and 6 (14%) of veterinary students were positive for the presence of C. burnetii IgG antibodies. However, only one slaughterhouse worker was seropositive for C. burnetii IgM antibody. Although Brucella antibodies ranging from 1:10 to 1:160 in risk groups were observed in 25 (23.4%) serum samples, an antibody titer of 1:160, which is considered seropositivity criterion for acute Brucellosis, was determined in only one serum sample belong to slaughterhouse workers. SFDT results showed that 53.5 % of slaughterhouse workers, 42.9% of veterinarians and 20.9% of veterinary medicine students were positive. Conclusion: The high seroprevalence of Qfever and Toxoplasmosis obtained in this study suggests that people, especially those who are close contact with animals, should be warned and informed about zoonotic infections. In addition, further studies should be performed to elucidate epidemiology of mentioned zoonotic infections in this region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.titleHatay ilinde risk gruplarında Q ateşi, bruselloz ve toksoplazmoz seroprevalansının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of seroprevalences of Q fever, brucellosis and toxoplasmosis in risk groups in Hatayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume64en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record